WIN EEN BARRELQ GRILL
of 1 van 20 pizzastenen!

Deel je pizza foto op Instagram
Tag @deli_dough en win!

INSTAGRAM ACTIE

Ben jij straks de trotste eigenaar van een BarrelQ (t.w.v. €200) of een van de luxe pizzastenen? Doe dan vandaag mee met de DeliDough instagram actie!

Méér dan een supercoole barbecue

In de eerste plaats is de BarrelQ een supercoole barbecue. In het vat hangt een mand. Daar doe je houtskool of briketten in, je legt het rooster erop en grillen maar. Vlees, vis, groente. Wat jij lekker vindt.

Maar de BarrelQ is ook een vuurkorf. Gooi wat hout in de mand, steek ze aan en de vlammen komen mooi boven het vat uit. Heerlijk tijdens de wintermaanden!

En als je de BarrelQ niet gebruikt als barbecue of vuurkorf, gebruik hem dan als bijzettafel. Met de -standaard bijgeleverde deksel- erop is het een hele stoere bijzettafel waar een lekkere pizza op past, maar ook heel veel biertjes of flessen wijn.

De BarrelQ is dus multifunctioneel. En hij oogt ook nog goed. Wat wil je nog meer?

Meedoen
Doe je mee met de actie? Lees dan de spelregels en de actievoorwaarden. 👇

SPELREGELS

Wil jij kans maken op een BarrelQ (t.w.v. €200) of één van de 20 luxe pizzastenen? Volg dan deze instructies:

 1. Koop Deli Dough pizzadeeg bij een van de deelnemende PLUS supermarkten.
 2. Maak een foto van je ovenheerlijke zelfgebakken pizza en plaats deze op Instagram.
 3. Tag @deli_dough en 2 van je vrienden waarmee je samen wil genieten van de BarrelQ.
 4. Volg @deli_dough op Instagram.

Wanneer is de uitslag bekend?

Meedoen kan tot en met 31 januari. De winnaars worden bekendgemaakt in de week van 1 februari 2022.

Omwille van de privacy sturen we een privébericht naar de winnaars. We delen uiteraard de foto, maar maken de volledige namen niet bekend zonder toestemming.

ACTIEVOORWAARDEN

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Deli Dough BarrelQ ” actie (verder te noemen: de “Actie”) van Deli Dough Europa B.V. (verder te noemen: de “Organisator“), gevestigd en kantoorhoudende te Scheepmakerpassage 183, 3011 VH Rotterdam.
 2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.
 3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Deli Dough pizzadeeg (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)
 4. Deze Actie loopt van 20 november 2021, 09u00 tot en met maandag 31 januari 2022, 23u59 (de “Actieperiode”).
 5. Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 21 prijzen voor Nederland te winnen, namelijk: een Deli Dough branded barrelQ, 20 pizzaoven stenen (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”), elk ter waarde van BarrelQ: 180€, pizzaoven stenen: €25. De Actie is een groot promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014) waarbij een prijs willekeurig wordt toegewezen aan de winnaar.
 6. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
 • actiematerialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, …) in de betreffende verkooppunten
 • websites en sociale media van de Organisator
 •  (verder te noemen de “Actiepagina”)

II. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
 2. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 • Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 1. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 2. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Wedstrijdreglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van de Organisator.

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

 • Deelname aan de Actie is enkel mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
 • Naar de Actiepagina delidough.com/prijsvraag te surfen.
 • Een foto van je pizza gemaakt van Deli Dough pizzadeeg op Instagram te plaatsen en Delidough en 2 vrienden te taggen.
 • De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Actiepagina.
 • Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding,…) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 • De winnaar(s) wordt/worden bepaald middels een jurering.

IV. Uitkering Prijs

 • De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd ten laatste op 11 februari 2022, mits gegevens bekend zijn
 • De winnaar(s) zal/zullen dan vanaf 11 februari 2022, de Prijs ophalen bij de Plus supermarkt waar het pizzadeeg is aangkocht.
 • Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 • Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
 • Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

V. Gedragsregels 

 • Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 • Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 • Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
 • Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 • Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 • Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
 • Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

VI. Publicatie

 • De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
 • De winnaars stemmen verder door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

VII. Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden uitsluitend gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie.
 • De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 • De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

VIII. Aansprakelijkheid

 • Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, …) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
 • De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 • De Organisator is gerechtigd om de Actie in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment, ingeval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van enige andere gerechtvaardigde noodzaak. In zulke omstandigheden, kan de Organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
 • De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.
 • Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 • Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
 • In geval deze Actie wordt geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

IX. Slotbepalingen

 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 • Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.
 • De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 • Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Deli Dough Consumentenservice, , Scheepmakerpassage 183, 3011 VH Rotterdam.
 • Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.

****